Ngabe le nyanga ilungele iSagittarius?

Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - I-Sagittarius Monthly Horoscope noDisemba

Ngabe le nyanga ilungele iSagittarius?

i-sagittarius Horoscope yanyanga zonke yeJulayi2021

Ukuhamba kwelanga kuLeo okukhazimulayo ngoJulayi 22 kunomthelela ekulangazeleleni uhambo, ukuzijabulisa namathuba amasha. Njengoba i-Venus emnandi ne-Mars enamandla manje sekukhona kulesi sibonakaliso, ungahle ulungele ukuthatha lelo holidi elilindelwe kakhulu futhi ubalekele kukho konke.

Sawubona lapho, Sagittarius. Uyemukelwa ekufundweni kwakho kwekota yesibili ka-2021. Lokhu kuzoba ngo-Ephreli kuya kuJuni 2021.

Sizobheka amandla akho amanje kulo mugqa wokuqala. Sizobheka yonke imilayezo evela ekusaseni lakho wena kulayini wesibili. Emgqeni wakho wesithathu, sizobheka konke okungalindelekile, kepha lapha sibheke izindaba ezinhle.

Ngakho-ke noma ngabe kwenzakalani kulolu chungechunge, kuzoba kuhle. Futhi emgqeni wakho wokugcina sizokubuka yonke imilayezo evela kubaqondisi bakho. Ngaphezu kwalokho, ngizogcina ngokudweba amakhadi emibuzo amathathu athi yebo noma cha.

Ngizophendula futhi lawa makhadi amathathu ngathi ngiyazi ukuthi uthini umbuzo wakho, noma ngingazi, ngakho-ke kuzoba yinto entsha engizama yona futhi kuzoba uhlobo oluthile lokuzifundela, kepha iSagittarius. Ake sibone ukuthi kwenzekani kuwe esithombeni esigcwele salokho okwenzekayo kuwe ezinyangeni ezintathu ezizayo, kepha Sagittarius ake sibone ukuthi kwenzekani lapha kuwe Sagi ttarius, ngakho-ke ake sibheke lapha Sagittarius, unalo ikhadi lesiphithiphithi sokuphulukisa lapha? Futhi lokho kuza ngaphansi kwamandla akho jikelele. Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi abanye benu ngokusobala baphulukisa isiphithiphithi noma bayaphulukiswa esimeni lapha sabanye benu enisibaphulukisa ngenguquko eyenzekile.

Unezinkemba ezimbili, eziyisikhombisa zamaphondo. Ama-Seven of Pentacles aguqula inkomba yeNdlovukazi Yezinkemba esikhathini sakho esedlule. Futhi kufana nokuthi uyazilapha kulesi simo lapha.

Ngizizwa ngivalelekile nasekhaya ngivikelekile futhi angikwazi ukwenza izinto ofuna ngizenze. Unezinkemba ezimbili lapha, eziyisikhombisa zamaPentekoste kanye neNdlovukazi Yezinkemba. Nginomuzwa wokuthi ucacile kakhulu ngalokho okufunayo.

Zonke lezi zimpawu zomlilo zazinohlobo lomyalezo wokuthi uqinisekile kakhulu ngalokho akufunayo empilweni yakhe ngalesi sikhathi. Futhi ngithola lowo muzwa ngawe ngale ndlovukazi yezinkemba lapha. Unendlovukazi yezinkemba lapha zabayisishiyagalolunye abavela ePentaclesto, ama-Seven of Cups, lapha.

Futhi yize lezi kuyizindima ezihlukene, ngicubungula konke iSagittarius lapha. Futhi nginomuzwa wokuthi ezinyangeni ezintathu ezizayo ekugcineni uzobe uqoqa izinsizakusebenza, noma ekugcineni uthole izinsizakusebenza zokuqala ngezinkomishi eziyisikhombisa ukuze ukwazi ukwenza noma yini oyifunayo. Izindebe eziyisikhombisa yinto ohlale ucabanga ukuthi ngizizwa sengathi ngikhombisa iphupho lapha, ukufundwa kwakho isikhathi eside.

Njengoba ngibize ngokoqobo okunye kokufundwa kwakho, Ukuphila Iphupho, ngoba nginomuzwa wokuthi ukhombisa okuthile lapha okuyiphupho lakho. Ngisho, awukwazi ukwenza lezi zinto. Ngisho nemiyalezo yemihlahlandlela yakho lapha: Isondo lenhlanhla ikusasa lakho, umbono wakho womuntu siqu ngempilo yakho.

Ngakho-ke kufana nokuthi uveza lokho okubona kuyikusasa lakho, ikusasa lakho (liyahleka). Angazi ukuthi ungasitshela kanjani lapha Sagittari, futhi sizokuxazulula ngokushesha okukhulu ngoba ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngawe, umzwangedwa, yebo, kufana nokuthi kunezinto eziningi ongazenza uphetha ngesidleke . King of Wands, nginomuzwa wokuthi la ngamandla akho.

Uzibonisa usesimweni esiqine kakhulu ne-Four of Pentacles. Yebo, ngizizwa sengathi kufanele uzame izinto ezintsha. Amane ePent Pentacles ebhokisini.

Futhi ngakho-ke nginomuzwa wokuthi abanye benu bayakwazi ukukuphila lokhu, noma ngabe ikusasa lakho liyini noma yini ocabanga ukuthi iyisiphetho sakho, ngesondo lenhlanhla engicabanga ukuthi kuyasiza kakhulu kuzoba ukucabanga ngaphandle kwebhokisi. Uhlobo lokuzidla luthi ulungele. Uyamazi umzwangedwa ngandlela thile nawe? uneHermit lapha futhi.

Futhi engingathanda ukukubona kulokhu kufundwa yiThe Fool. Ngingathanda ukubona I-The Fool iphuma futhi uyazi ukuthi lokho kungaba kuhle. Futhi kunamanye amakhadi ambalwa engingathanda ukubona ukuthi nawo azophuma.

INkosi yamaPentekoste kungaba elinye ikhadi elihle ukubona ukufundwa kwakho. Ngakho-ke gcina lokho engqondweni. Kepha ikhadi lokuzidlalela lithi ulungile.

Ulungele ukuthatha uhlobo oluthile lokholo lapha. Zimbili izinkemba lihlala lapho elalihlala likhona. Kufana nokuthi kufanele uqhubekele kokunye okusha.

La mandla avele cishe wonke umuntu kulezi zinyanga ezintathu, ukuzwa amandla amabili ezinkemba, inkosi yama-wands, kungamandla akho nomuzwa wokuthi usukulungele ukuqhubekela phambili lapha. Nginomuzwa wokuthi nalapha, lapho umuntu engenela wena, okuthile kuhlobene nothando. Ngidwebele uLeo umugqa owengeziwe.

Ngakho-ke nami ngizokudweba umugqa wokucacisa owengeziwe. Unekhadi Lokwahlulela lapha. Unezinkemba ezine noma into obukade uyilindile kanye nezikhombisa zamaphenti lapha.

Kwabanye benu ngibona sengathi nisuka kumuntu. Nakhu engingakusho ukuthi ikhadi lokwahlulela licishe lingitshele ukuthi usuvele unikeze umuntu ithuba lesibili. Kungenzeka ukuthi kwakuyintombi nto.

Ngiphinde ngehlise isisindo ngasizathu simbe emanzini. Angikuboni ngempela lapho ngifunda lapha, kodwa ngenza intuitively, ubungaba ne-watermark noma intombi, futhi uma kunjalo, ngizwa sengathi unikeze lowo muntu ithuba lesibili. Indaba ethize kakhulu.

Futhi kufana nokuthi manje ukhetha ukuhamba noma manje ukhetha ukuya phambili. Yingakho uthole lo mlayezo kusuka lapha. Lo mugqa umele umyalezo wakho mayelana nawe ngokuzayo.

Sengathi sizobuza ukuthi kwenzekeni ezinyangeni ezintathu ezizayo ngoJuni ekupheleni kukaJuni. Futhi banenkinga yekhadi lakho. Nginomuzwa wokuthi uyaqaphela ukuthi umuntu, umuntu owedlule, akekho lapha nalo mandla ngawe Igama elithi ukhonkolo nalo liza engqondweni.

Ngibona sengathi lo muntu ubeka nje ibhendi - usizo njengamanxeba amakhulu anawo. Futhi hhayi ngokoqobo, kungaba ngokoqobo, kepha ngizwa sengathi unalezi njengezinkinga ezinkulu empilweni yakho. Futhi akuyona inkinga noma izingqinamba eziningi ezikwenza usuke kulowo muntu, uzizwe sengathi iqiniso lokuthi bayazama, abazami ngempela ukukulungisa.

Uyazi ukuthi abazami ngempela ukukulungisa ything. Futhi yiwo amandla engiwathola lapha. Uyazi, kukhona ibhodi lomdlalo we-chess kuleli khadi, kufana nokuthi awusakulungele ukudlala lo mdlalo futhi ngifuna ukusho ukuthi kufana nokubona ukuthi udlalwe kanjani kulesi simo.

Ngicabanga ukuthi ebudlelwaneni sonke senza izinto noma kanjani. Uyazi, noma sesikwazi lokhu, ngibona sengathi sonke senza izinto ukuhlala kubudlelwano. Ngakho-ke ngiqonde ukuthini ngesihogo ngalokho? Isikhathi esiningi engikushoyo yilokho ukuthi, lapho sisebudlelwaneni, isikhathi esiningi abantu benza izinto ukwenza isiqiniseko sokuthi ubudlelwano buhlangana ndawonye.

Kepha kufana nokuthi uqala unyawo okungelona uma ucabanga ngaleyo ndlela, ngoba njengomthetho wokuheha, uma wenza izinto ukugcina ubudlelwano bungahlukani, kufana nokuthi ubuqiniso, bese ubudlelwano kuzokwehlukana nokuthanda okwenziwe yilowo muntu ukukugcina ubudlelwano. Futhi kufana nokuthi awusona isizungu esilungele ukudlala umdlalo lapha. Wake waba nezinsika eziyishumi, izikhubekiso eziyisishiyagalolunye, wow.

Nguwe lona, ​​uzokhululwa. AmaPentekoste ayishumi yilokho okufunayo empilweni. I-Nine of Pentacles iyikhadi lenkululeko, kepha futhi iyikhadi lomcebo.

Womabili amakhadi angamakhadi omcebo. Futhi ezine ze-wands ziyikhadi lenkululeko. Nginomuzwa wokuthi umuntu wakho wesikhathi esizayo usho njengokuthi hey ngaphesheya kwakho konke okuhambile.

Kukhona ukuzijabulisa. AmaWands amane ngumshado, kepha laba bantu sebeshadile ngempela kuleli khadi. Kuyingxenye yeSikhumbuzo, ikhadi lenkululeko.

Futhi kufana nokuthi kwenzeke izinto ezinhle kuwe. Ngakho-ke ngizwa ngathi ikusasa lakho likusho, lithi, qhubeka uzungeze, uzungeze. I-Nine of Pentacles nayo iyikhadi lami eliyindilinga, eliyindilinga ngoba kukhona umnenke ekhadini.

Futhi kufana nokuthi umnenke unegobolondo lokuvunguza kuwo, akunjalo? Ngakho-ke ngizizwa nginabanye benu abathi, niyazi ukuthi anikwazi ukuqhubeka nihamba nomuntu kanye nani, nginomuzwa wokuthi ikusasa lenu enikushoyo ukuthi lokhu ngokusobala kuyinto efanele ukwenziwa. Ngendlela, nginomuzwa wokuthi iningi lenu selivele lenze leso sinqumo sokuqeda lesi simo. Abanye benu sebevele benjalo, ngizwa.

Futhi futhi nginomuzwa wokuthi lokhu kuza ngendlela yakho. Kucishe kufane nokuthi angikubizi ngomvuzo, kepha kungumvuzo ngoba nginomuzwa wokuthi izimpilo zethu zizothuthuka kakhulu ngenxa yalolu shintsho lokusuka komunye umuntu. Uma ungahambeli kude nomuntu ngibona sengathi uzosuka esimeni esibi njengokusebenza, isikole, okuthile engikutholayo esikoleni, okuxakayo ukuthi kuwena ngaso sonke isikhathi Vikela ukuthi ungaba kanjena njengokuhamba esikoleni futhi mhlawumbe ushintshe okukhulu noma okuthize.

Uma usesikoleni, uhlobo oluyinqaba. Unezinkomishi eziyishumi lapha njengoba ngishilo i-watermark. Futhi ngithole i-watermark oyifunayo.

Abanye benu bangahle basuke ku-watermark n lapha. Unezinhlanu zamaPentekoste. Nginomuzwa wokuthi uzodabuka ngalokho.

Akungabazeki ngakho. Ngicabanga ukuthi kwakunguLeo. Lokho kubukeka njengophawu lomlilo amandla kodwa amandla afanayo, ukuthi ngizizwa kanjani ngalokhu, uyazi ukuthi ikusasa lakho lithi yebo uzodabuka kepha kuzoba okwesikhashana, uyazi? IFive of Pentacles nayo ingitshela ukuthi ikusasa lakho lifuna kanjani ukuthi uqaphele ungakhombi ubuthakathaka bakho, kube sengathi nawe kufanele unake amandla akho.

Futhi amaPhentekoste ayisishiyagalombili ayayithanda. Nginomuzwa wokuthi abanye benu bangavele bagxile ekusebenzeni kuwe noma ekusebenzeni kumaphrojekthi akho. Lokhu kungaba ukwakha ingcebo.

Lokhu kungasho ukudala imali eningi empilweni yakho. Ngokwengeziwe, lolu chungechunge lungitshela ngempela ukuthi ikusasa lakho lisho ukuthi uma uzinaka wena, uzoheha umuntu omusha. IKing of Cups ngumuntu ozinzile kakhulu ngokomzwelo, onakekela kakhulu, onomusa, onakekelayo, onakekelayo, onembile, akulona iqiniso kimi, angizizwa amandla amanzi eza ngawe.

Kungaba yi-watermark, kepha ngibona sengathi kungumuntu onazo lezi zimfanelo. Umuntu ozinzile ngokomzwelo, umuntu ongenandaba nalokho okwenzekayo emhlabeni. IKing of Cups, uhlala ezinzile njalo.

Kule mephu uhleli emanzini anezinkinga. Ngakho-ke akunandaba ukuthi kwenzekani empilweni yakhe. Uhlala egcina ikhanda lakhe liqonde ukuthi uhehe umuntu onjalo.

Futhi, akunandaba ukuthi ukhangwa yibuphi ubulili. Angibunamathiseli ubulili emakhadini ami. Okulandelayo kwanoma yiziphi izinto ezinhle ezingalindelekile eziza kuwe.

Unalo leli khadi lokukhandleka nelomsebenzi, lokhu kubhekwa njengekhadi elinzima. Kepha futhi, lolu uchungechunge oluhle noma ngabe kuthiwani, ngakho kimi ngibona sengathi uyahluzwa ngomsebenzi wakho, bheka lapha. AmaPentekoste ayishumi, amaPhentekoste ayisishiyagalombili, amaPhentekoste ayisishiyagalolunye.

Ngisho nala mahlanu amaPentekoste awadingi kusho lutho. Kufana nokuthi konke okunye kulungile. Ngihlala ngithi u-Ays kubantu abanjengeThembela kimi, ngihlale ngithola imibono.

Njengokuthi nginamakhadi amahle ayizigidi eziyinkulungwane etafuleni futhi kuzoba nekhadi eliyinselele. Futhi yilokho wonke umuntu agxila kukho. AmaPentekoste amahlanu athi ngokoqobo awunaki ubuthakathaka bakho.

Ngakho-ke ungagxili ekhadini elilodwa elibi elikhona, akunjalo? Kufana nokuthi kukhona amaPhentekoste amahlanu kuphela lapha, akususi ngokuphelele konke okunye. Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi lokhu kusho ukuthi uzoklonyeliswa ngomsebenzi wakho. Unezinkomishi eziyisikhombisa, eziyisithupha zesihlabathi sodonga nompristi omkhulu.

Kufana nethuba elihle eliza kuwe. Futhi kungahle kungalindelekile, kepha nginomuzwa wokuthi izinkombandlela zakho zikuholela empilweni yakho lapha ngaleli sondo lenjabulo. Kukhona okufana ne-karma, ukwahlulela, isondo lenhlanhla kuleli banga eliphezulu.

Ngakho-ke, kufana nokuthola imivuzo ye-karmic ngokusebenza kanzima noma umsebenzi owenzile esikhathini esedlule, noma ukuphasa isivivinyo naphezu kwekhadi le-Not For You. Kufana nokuthi uthe cha kulo muntu ongenhla. Izindebe eziyisikhombisa zithi uzokonakala ngokuzikhethela.

Ama-wands ayisithupha afana nezindaba ezinhle noma impumelelo. Nginomuzwa wokuthi leli khadi lingaletha ukukhushulwa. Futhi kwabanye ngizwa sengathi unikezwa njengethuba elisha.

Angizizwa ngithanda ukusho okwesibili. Ngiyalithanda lelo thuba lesibili eliyinqaba elivela kuleli khadi. Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi kungenzeka kube khona ithuba lesibili, kepha akusikho lokho ocabanga ukuthi kuyithuba lesibili.

Ngizizwa nginabanye benu, kusho umpristikazi omkhulu, ukuthi kunethuba elisha elingafana nothando, isibonelo. Kepha kufana nethuba lesibili ngomqondo wokuthi uthola ithuba lesibili lothando lweqiniso, kepha alufani nomuntu wasendulo, uma lokhu kunengqondo, Sagittarius. Ngakho-ke lolu uhlobo oluthile lwamandla engikutholela lona.

Kepha lokho bekukuhle impela. Izindaba ezinhle impela kuwe lapha. Okokuthize, Okwenzele Kona Ngoba Abanye Bakho Kungenzeka Uphumelele Esikoleni Uma wenza noma yini ngesikole noma ngemfundo noma ngoqeqesho, ungaphothula phakathi nezinyanga eziyisithupha.

Unecala lezinkomishi. Impela, kungaba isipho sothando esiqinile kuwe. Ama-wands ayishumi.

Yebo, uzosebenza lapha uvuzwe ngomzamo wakho. Kanye nama-wands ayisithupha. Nakhoke.

Ngakho-ke umlayezo ophindayo. Womabili la makhadi afuna ukuphuma. Ngokuqinisekile kungaba uthando ukuthi uzivulele indlovukazi yakho yezinkemba nabathandi.

Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi ukuxhumana kwakho kuza othandweni, nginomuzwa wokuthi le nyanga yonke noma izinyanga ezintathu ezizayo, kufanele ngithi Sagittarius, kunezinto eziningi ezinhle ezingalindelekile eza kuwe. Kepha ukunikezwa kothando kuza kuwe. Lokho kuhle futhi, noma ngabe yini, nginomuzwa wokuthi uzoklonyeliswa ngomsebenzi onzima owenzile ngaleli khadi le-Sagittarius.

Ngakho-ke lokhu kubukeka kukuhle. Unekhadi le-Awakening Genius. Ngizizwa sengathi uvusa ikusasa lakho langempela ngoba isondo lenhlanhla liyisiphetho sakho.

Yebo, amathani enala ayangena nawe. Lokhu kumnandi impela funda iSagittarius. Une Wheel of Fortune, King of Wands kanye neHermit.

Njengoba ngishilo, ngizwa sengathi kukhona okufundile, ukhuphukele esiqongweni sentaba. Futhi manje usukulungele ukuthatha uhlobo oluthile lokweqa ukholo nginomuzwa wokuthi abaholi bakho bafuna wazi ukuthi usesikhundleni samandla namandla. Nginomuzwa wokuthi abaqondisi bakho bafuna wazi ukuthi uvikelekile engozini.

Inkosi yama-wands. Unawo wonke lawa ma-salamand asembethe ingubo yakhe, kanti futhi unesibankwa esincane khona lapha. Futhi ezinganekwaneni, ama-salamanders awashiswanga ngomlilo.

Futhi ngakho-ke le nkosi yama-wands ngandlela thile imele ukuvikelwa emlilweni futhi ngokuyisisekelo ivikelwe ezingozini, inhlanhla iza kuwe. Isondo lenhlanhla ikhadi lakho iSagittarius. Ngakho-ke kusobala ukuthi uvuka endaweni eqinile lapha.

Nginomuzwa wokuthi izinkombandlela zakho zifuna wazi ukuthi unenhlanhla kakhulu kulokhu, ngakho-ke futhi ngizizwa ngithanda ukuthatha izingozi ezibaliwe emsebenzini, ebhizinisini, othandweni, ekuxhumaneni nothile. wena uyakhathala. Nonke niyozuza kakhulu kulezi zinto.

Futhi nawe uzophumelela. Kepha ake sikucacise lokho. Ngidinga ukuthola imininingwane eminingi kubaqondisi bakho futhi ngifuna ukuqala i-adventure.

Impela ngiqala i-adventure entsha lapha, iSagittarius. Izinkemba eziyisishiyagalolunye, phuma ekhanda lakho. Nginomuzwa wokuthi izinkombandlela zakho zifuna uphume ekhanda lakho.

Nami ngibona sengathi bafuna wazi ukuthi lesi simo lapha esesikhashana. Kufana nokuzizwa udabukile ngomuntu wakudala. Mpristikazi ophakeme, qiniseka ukuthi uyayethemba intuition yakho futhi.

Unompristikazi ophakeme kabili, akunjalo? Wayekuphi omunye umpristikazi omkhulu? Endaweni ethile lapha, akunjalo? Ngakho-ke ngizizwa sengathi abanye benu kufanele ...

O khona lapha. Umpristikazi ophakeme futhi unezinkemba ezimbili. Izinkemba ezimbili zifana nompristi omkhulu.

Izinkemba ezimbili zithi, thembela umuzwa wakho. Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi kufanele uyithembe intuition yakho lapha. Njengoba ngishilo, ngilokhu ngithola amathuba wesibili nompristikazi ophakeme, kepha kufana namanye owaziyo, ngibona sengathi kuyithuba lesibili lokuthile ukuthola lokho obukade ukufuna, kepha kwehlukile lapho lokho kunengqondo.

Kufana nokuthi uqala okuthile okusha lapha, yithi. Kepha lokhu kufundwa kombulali. Ngiyayithanda iSagittarius.

Ziningi izinto ezinhle eziza kuwe. Ngakho-ke manje sidweba amakhadi amathathu lapha. Lokho kuzoba okukodwa, okubili, nokuphindwe kathathu, futhi uzizwe ukhululekile ukumisa isikhashana i-athikili njengamanje uma ufuna ukubuza imibuzo ekhanda lakho, kepha ungabuza imibuzo emithathu.

Ngizokunika u-yebo osheshayo noma cha futhi ngizofunda ngayinye futhi uma kufana nokufundelwa komuntu siqu uma lokho kunengqondo. Kepha ngokukholeka futhi ngingathi yebo, i-Eight of Wands, isiqalo esisha esisha. Okuthile kubaluleke kakhulu kuwe lapha.

Unesishiyagalombili lamaWands kwenye indawo ngapha, akunjalo? bayakuthanda kakhulu lokho okucelayo. Ngizizwa sengathi udinga ukuthuthela kulo. Nginomuzwa wokuthi kusenentshisekelo enkulu, isifiso kulesi simo.

Kwabanye benu kungaba uthando. Futhi ngizwa sengathi kusekhona ukuthanda okuningi, isifiso ekuxhumaneni. Ngokulandelayo kuzoba yiNkemba Elishumi engingathi cha.

Ngizizwa sengathi usuka kokuthize, udedela okuthile. Nginomuzwa wokuthi kukhona okufile. Ngokujabulisayo, elinye ikhadi elizodedelwa.

Ngibona sengathi konke lokhu ukungifundela kufana nokusho ongakuboni, ukuthi kunenjabulo enkulu ongayithola ngaphesheya kokuphela. Futhi ngizwa ukuthi lapha. Izinkemba eziyishumi ziyinhlanhla emva kwenye.

Ngiqonde ukuthi, kumele ukuqhubeka kwento efile, kepha wenza uphawu lapha olumele inhlanhla, futhi unayo yonke leyo nhlanhla evelayo ngenkathi ufunda. Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi awazi ukuthi impendulo kungenzeka ukuthi cha, kepha kunokuthile okungcono okuzayo ngawe. Futhi ngenombolo yekhadi lesithathu, ngingathi cha, Izindebe Eziyisihlanu, Ukudumazeka, Ukudabuka Ukuzizwa Uthanda Futhi, umyalezo ofana kakhulu nalokho engisanda kukusho mayelana Nezinkemba Eziyishumi.

Ungayisebenzisa ukujika ubonge lokho enakho. Ngemuva kwalokho ngizoletha leli bhuloho kule nqaba. Ngakho-ke kufana nokusho ukuthi sekuyisikhathi sokuqhubeka.

Okuthile akulungele wena lapha. Kepha le Sagittarius ifundeka kahle impela. Ngiyakuthanda lokhu.

Ngithanda nokuqondiswa elibhekiswe kulo ezinyangeni ezintathu ezizayo ngakho-ke ngiyabonga ngokubuka. Ngikuthokozela kakhulu ukuthi kwenzekani kuwe. Futhi ukuthanda ukuthanda nokubhalisela, ngiyabonga kakhulu ngoxhaso.

Iyini inyanga yenhlanhla yeSagittarius?

I-Sagittarius LuckyIzinombolo

I-SagittariusIsikhathi senhlanhla kakhulu sosuku singaba kusuka ku-3 kuye ku-9 pm noma i-a. yabonenhlanhlaizinsuku ngamunyeinyangakungaba owesi-3, 9, 12, no-27. Uma olunye lwalezi zinsuku luwela ngoLwesine, lolo suku lungahluka ngokukhethekileunenhlanhlausuku.

Iqiniso Lamaqiniso Lethula Izinto Inyanga Yakho Yokuzalwa Yembula Ngawe Januwari izingane ezizalwa ngoJanuwari zithathwa njengezinenkani futhi ezinentando eqinile lapho zikhula zithambekele ekubeni nesifiso sokuvelela lapho zizalwa ngoJanuwari ungumbukeli wabantu uba ngabantu ababheka futhi bafunde njengendlela yoku Funda Ngabanye Futhi Mayelana Nabo: Izinsana zikaJanuwari nazo zinesifiso esinamandla sokufundisa abanye abantu futhi zibasize bazithuthukise. NgoFebhuwari, uma ngabe wazalwa ngoFebhuwari, kungenzeka babe nobuciko obukhulu futhi babe nobuciko ngoFebhuwari -Izinsana nazo zihlakaniphe kakhulu Abantu abazalwa ngoFebhuwari banamathuba amaningi okuthi babe ngabacabangi abakhululekile futhi kwesinye isikhathi bavukeleInto enhle ukuthi bayathintana nabo izingane futhi zazi ukuthi zifunaniIzingane zikaFebhuwari zingaba nolaka kwesinye isikhathi, kepha futhi zinohlangothi olubucayi Ukuthi Abantu Bayabazisa Ngempela Abantu abazalwe ngoMashi bavame ukuba ngabacindezeli kakhulu kunabaningi ukube uzalwe ngoMashi uvame ukugcina ubuntu bakho beqiniso kufihliwe uze wazi umuntu kahle kakhulu Mashi izingane zinhle cishe kuwo wonke umuntu futhi zifuna ukuthi wonke umuntu azwane uKee uthe ukuvumelana kubaluleke kakhulu Kubaluleke kakhulu ngoMashi IzinganeAbantu abazalwa ngoMashi bathembekile kakhulu Kuyiqiniso kuze kube yilapho lokho kuthenjwa kuphulwa, khona-ke konke ukubheja kuyenzeka kusukela ngo-Ephreli Ephreli izingane zivame ukuba namandla nezemidlalo, zihlala zibonakala ziseduze nabantu abaku-Ephreli Bazalwa benakwa ngothando futhi bangabantu abafuna injabulo Isizathu esisodwa sokuthi njalo ngokujaha ngoba bafuna ukujaha kwabo okulandelayo kwe-adrenaline ngo-Ephreli izingane ngokuvamile azinawo amazambane wosofa Uma wazalwa ngo-Ephreli kungenzeka ube nokuzidela okukhulu nokuzidela empilweni yakho Kwangathi abantu abaningi abazalwa ngoMeyi bangakhanga kakhulu, besebenzisa ubuchopho babo besobunxele ngaphezu kwengxenye yobuchopho yabo engakwesokudla, okusho ukuthi unengqondo kakhulu kunezinombolo namaqiniso okujabula unamaphupho amahle ngenkathi ulele kanye nekusasa lakho uma uzalwe ngoMeyi logic emini bese uphupha ebusuku. NgoJuni Juni izingane zizwela kakhulu akuthathi okuningi ukucasula umuntu owazalwa ngoJuni kepha ngeke zikwazise ngoba zihlonipheke kakhulu izingane zikaJuni zikhuluma kahle, kepha ngenxa yazo Abantu abathulile bavame ukubalalela futhi basithatha ngokungathi sína iseluleko sabo.

Uma uyingane kaJuni uthanda ukujabulisa abanye abantu uma ufuna into efana neyomunye umuntu, uma kungenzeka ukuthi ume eceleni kwabanye, uma wazalwa ngoJulayi kungenzeka ukuthi uthola Amandla aphelele, ndoda kumnandi hlala nabangane bakho, ubone ubuntu bakho obusabekayo futhi ubenze bahlanganyele nawe, zisho okuthile kuwe, kuthatha umzuzwana nje ukubuya nokuhleleka okuhlekisayo uma uzalwe ngo-Agasti Kungenzeka ukuthi uzalwe njengo-Agasti izingane zisebenzisa la makhono obuholi ukuze ziphumelele kuzo zombili izimpilo zebhizinisi nezomuntu siqu Septhemba Septhemba izingane zenzelwe imininingwane kakhulu Uma wazalwa ngoSepthemba kungenzeka ukuthi ungumuntu ophelele, ngaso sonke isikhathi udinga ukuba nakho konke okuphelele, futhi yilokho okulindele ukuthi izingane zikaSepthemba zibe nakho kakhulu okulindelwe kakhulu kubantu empilweni yebhizinisi kanye nasempilweni yakho yangasese n yenhlangano nemininingwane futhi uma othile ehluleka, uSepthemba uzogxeka ngokushesha okukhulu ngo-Okthoba Okthoba izingane zilula kakhulu futhi azinankinga , bazimele ngokwedlulele, uma uzalwe ngoSepthemba uvame ukubheka ohlangothini olukhanyayo lapho ubona uhlangothi oluqhakazile lwekhasi lungaboni kahle zisuka, lapho-ke umuntu kufanele alwele ukulithola. Abantu abaningi abazalwa ngo-Okthoba bagcwele ubuhle futhi bayamnandi nomaphi lapho beya khona ngoba izingane zika-Okthoba zimnandi futhi ziyakhuluma kwenza kube lula ukuthi Zikhona ukuzenzela abangane ngoNovemba, uma wazalwa ngoNovemba Izinto Izinto Inyanga Yakho Yokuzalwa Zembula Ngawe Novemba izingane imvamisa inenkani kakhulu futhi iyimfihlo kakhulu, lapho ingane kaNovemba igxile impela, kubi Amandla Okuba Ubukhulu Uma wazalwa ngoNovemba kungenzeka ukuthi uhlakaniphile futhi uzinikele ezinganeni zangoNovemba kwesinye isikhathi azifuni usizo kunoma ngubani, noma ngabe umuntu othile izimbungulu one m November baby inikeza usizo, cishe ngeke baluthathe Laba bantu abajabuli ngaphandle kokuthi bangenza okuthile bebodwa Uma wazalwa ngoNovemba ungakhula, kodwa kuphela uma ufuna ukuba nguDisemba Disemba izingane kumnandi futhi bayathanda ukuba yisikhungo sokunakwa uma besekamelweni eligcwele abantu konke ukunakwa kufanele kube kubo uma uzalwa ngoDisemba kungenzeka ukuthi uhlala ngokukhulu ukuzikhandla endlini ubuke i-TV okungeyona into yakho the teesIzingane zikaDisemba ziyaziqhenya ngawe futhi awuthandi angithandi ukuvumela noma yini ikubambe uma ucindezelwe okuthile, awunankinga nokulwa ngakho-ke sayenza kanjani inyanga i-desc? ribe usazise esigabeni sokuphawula ngezansi bese ubhalisela ukuthola okuningi kwakho

Liyini ikusasa leSagittarius?

Ukuqagelwa komsebenzi we-2021 kweAma-Sagittarians: Uzoba nokulindela okuhle. Umsebenzi wakho uzokwenza ukuthi uhambe kulo nyaka noma uma ungumuntu webhizinisi, lapho-ke ungahle uhlangane nenkampani esendaweni yakini. Uzogxila emsebenzini wakho futhi ubheke umgomo wakho.2. 2021.

Ngabe i-2021 ilungele iSagittarius?

I-SagittariusUmsebenzi Wonyaka Wenkanyezi2020: Unyaka2020kuzothela uJehovaI-Sagittariusuphawu lwezinkanyezi. Kuzoba nethemba elikhulu lomsebenzi elizokuza. Kuningikuhleizindaba zakho! Amathuba amakhulu emisebenzi namathuba ebhizinisi azongqongqoza emnyango wakho2020.31. 2019.

Ubani okufanele uSagittarius ashade?

Umeshi ohamba phambili weI-Sagittariusibonakala ingenyeI-Sagittarius, kanye nama-Aries weSagittarianamadoda, kuyilapho iPisces, iTaurus, futhi kwezinye izimo, iGemini ingahle ibe yimidlalo engathandeki. Noma kunjalo,Ama-Sagittariansabazithola behilelekile othandweni ngesinye sezimpawu ezingahambelani kangakokufanelehhayi ukuphelelwa yithemba.

Uyini umbala oyintandokazi weSagittarius?

I-Sagittarius: Uthanda i-orange, obomvu, ophuzi nophuzi we-canary. Ukuphuzi nemibala eluhlaza okwesibhakabhaka yimibala emihle kakhulu kuwe. Ngezinye izikhathi, umhlophe ungadambisa futhi uphumule futhi.5. 2017.

Ngabe uDisemba 2020 ulungele iSagittarius?

Jikelele: TheI-Sagittarius-ozalwa angathola le nyanga ngokujwayelekilekuhle, njengoba iplanethi uVenus izobe idlulisa uphawu lwayo lwenyanga. Bangaba nenhlanhla maqondana nemfundo yabo, umndeni, impilo yothando, kanye nezindaba zemali ngoba izikhundla zeplanethi kufanele zibathande manje.

Ngabe iSagittarius iyoceba ngo-2020?

Njengokukodwa2020 IngceboI-Horoscope yeI-Sagittariusuphawu lwenyanga, kulo nyaka kukuxwayisa ukuthi uqaphele izindlela zakho zezezimali njengoSaturnngabeuthuthele endlini yakho yesibili kaingcebo, ukuletha amathani ezinselelo nokubambezeleka. Izindaba ezimnandi ukuthi ukutshalwa kwezimali okwenziwe ezimakethe zamasheyakuthandaube nenzuzo enkulu kulo nyaka.7. 2019.

Yisiphi isibonakaliso uSagittarius asizondayo?

Lokhuuphawunakanjani sizoba nombango namaPisces no-Aquarius.I-Sagittariusabantu bafuna ukuxazulula izinkinga futhi baqhubekele phambili, kepha iPisces ifuna ukubambelela entweni efanayo ebenza bacasuke.2. 2020.

Ngubani okufanele agweme uSagittarius?

10/13I-Sagittarius- IVirgo & Pisces

Njengesibonakaliso nesibindi,I-Sagittariusungazizwa sengathi iVirgo eqondile ayikwazi ukuhambisana. IPisces yisibonakaliso sesibili ababhekana nobunzima obukhulu bokuzwana.
amashumi amabili nanye . 2021.